مدیر عامل

مهرداد روشن

تلفن تماس : ۲۷-۳۶۵۰۶۰۲۶

دفتر مدیریت ( داخلی۱۲)

واحد بازرگانی ( داخلی ۱۸ )

واحد فنی ( داخلی ۱۵ )

واحد مالی اداری(داخلی۲۲)

واحد عملیاتی ( داخلی ۱۶ )

واحد پشتیبانی ( داخلی ۲۱ )