نوع واگن نام شركت / مالك واگن سري واگذار شده تعداد در گردش به تفكيك مالكين نوع مالكيت واگن حداكثر ظرفيت بارگيري به تن وزن خالص واگن به تن وزن واگن با بار به تن تعداد درگردش
حمل پودر آلومينيم توکا کشش ۸۴۲۰۰۱-۸۴۲۰۳۲ ۱۰ خصوصی (۴) ۵۰ ۲۳٫۵ ۷۳٫۵ ۱۰
حمل پودر آلومينيم توکا کشش ۸۴۲۰۳۳-۸۴۲۱۶۲ ۴۳ خصوصی (۴) ۵۵ ۲۵ ۸۰ ۴۳
حمل غلات ( فله بر ) توکا کشش ۹۴۲۴۰۰-۹۴۲۸۲۳ ۴۰۱ مزایده (۷) ۶۵٫۵ ۲۴٫۵ ۹۰ ۴۰۱
حمل غلات ( فله بر ) توکا کشش ۹۴۳۰۰۱-۹۴۳۵۰۰ ۴۶۷ مزایده (۷) ۶۸ ۲۲ ۹۰ ۴۶۷
حمل غلات ( فله بر ) توکا کشش ۹۴۵۴۳۰-۹۴۵۴۵۹ ۳۰ خصوصی (۴) ۶۸٫۵ ۲۱٫۵ ۹۰ ۳۰